STAYGET
STAYGETREGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
“"Dołącz do Stayget i wygraj 700 zł na pobyt w wybranym polskim Hotelu!"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji jest STAYGET Pimentel Machado i Jarczak spółka jawna z siedzibą w Karnicach przy ul. Szkolnej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736902, NIP 8571925149, REGON 380558348, zwaną dalej jako STAYGET, reprezentowaną przez: Łukasza Jarczaka oraz Alexandre Pimentel Machado.
 2. Informacje o akcji promocyjnej dostępne są na stronie join.stayget.com oraz w wybranych social mediach:
  www.facebook.com/staygetcom
  www.instagram.com/staygetcom
 3. Uczestnikiem akcji promocyjnej na warunkach, które zostały określone w poniższym Regulaminie, może być osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, posiadająca adres zamieszkania na terenie Polski oraz będąca zatrudniona w obiekcie, który przystępuje do współpracy z portalem www.stayget.com
 4. Akcja promocyjna prowadzona jest na terenie Polski na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Akcja promocyjna rozpoczyna się w dniu 15.07.2022, a kończy 30.09.2022 r. z zastrzeżeniem, że Organizator może skrócić lub wydłużyć akcję promocyjną bez informowania Uczestników.
 6. W akcji promocyjnej mogą wziąć również udział Uczestnicy, którzy dołączyli swój obiekt do portalu www.stayget.com jeszcze przed ogłoszeniem akcji promocyjnej.
 7. Informacja o wynikach zostanie opublikowana na stronie join.stayget.com oraz w wybranych social mediach:
  www.facebook.com/staygetcom
  www.instagram.com/staygetcom
  Dodatkowo Organizator prześle wszystkim Uczestnikom oficjalnego maila z wynikami na adresy e-mail podane w zgłoszeniach.

II. ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
W ramach udziału, Użytkownik ma za zadanie wykonać poniższe kroki:
 1. Dodać obiekt, w którym aktualnie jest zatrudniony do portalu www.stayget.com – wizytówka musi posiadać status „aktywny”, w tym celu należy spełnić poniższe warunki:
  • uzupełnić dane o obiekcie;
  • dodać podstawowe oferty w zakładce „oferty”, znajdującej się w panelu użytkownika;
  • zaakceptować umowę współpracy z poziomu panelu użytkownika;
  • ustawić dogodną dla obiektu dostępność.
 2. Odpowiedzieć na pytanie: „Za co lubisz pracę w hotelarstwie?”, wysyłając zgłoszenie na adres join@stayget.com (wiadomość musi być wysłana z oficjalnej skrzynki obiektu w celu weryfikacji, każdy Użytkownik może przesłać tylko 1 zgłoszenie)
 3. Oczekiwać na wyniki promocji.

III. NAGRODA
 1. Organizator przewiduje jedną nagrodę pierwszego stopnia w postaci środków w wysokości 700 zł, możliwych do wykorzystania na pobyt w dowolnym Hotelu na terenie Polski.
 2. Nagroda nie ma charakteru fizycznego – portal www.stayget.com w ramach nagrody obniża (opłaca) pobyt we wskazanym Hotelu o kwotę maksymalnie 700 zł. W przypadku wybrania pobytu w miejscu, gdzie kwota jest mniejsza niż 700 zł, portal www.stayget.com nie zwraca różnicy, a środki przepadają. W przypadku, gdy wartość pobytu przekroczy kwotę 700 zł, różnicę w cenie dopłaca Użytkownik, zwalniając tym samym portal www.stayget.com z obowiązku dopłacania środków.

IV. WYNIKI AKCJI PROMOCYJNEJ ORAZ PRZYDZIELANIE NAGRÓD
 1. W dniu 07.10.2022 r. Organizator wytypuje i ogłosi Zwycięzcę akcji promocyjnej, który jego zdaniem najciekawiej odpowiedział na pytanie w ramach akcji promocyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zakończenia akcji promocyjnej.
 2. Zwycięzca akcji promocyjnej ma obowiązek w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty podania wyników, skontaktować się z portalem www.stayget.com, poprzez wysłanie e-maila na adres: join@stayget.com, wykorzystując do tego skrzynkę pocztową, z której zostało wysłane zgłoszenie.
 3. Nagroda jest imienna, nie może być przepisana na inną osobę lub wymieniona na fizyczne środki pieniężne. W przypadku braku kontaktu Organizator zastrzega sobie prawo do nie wydania nagrody. Niewykorzystana nagroda nie przechodzi na inne osoby, które brały udział w akcji promocyjnej.

V. WZIĘCIE UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ JEST RÓWNOZNACZNE Z OŚWIADCZENIEM, IŻ OSOBA:
 1. Akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Jest aktualnym Pracownikiem danego obiektu, który zostaje dopisany do portalu www.stayget.com
 3. Wyraża zgodę na publikację informacji o wynikach w postaci imienia oraz nazwy obiektu na stronie join.stayget.com oraz w wybranych social mediach:
  www.facebook.com/staygetcom
  www.instagram.com/staygetcom
 4. Uczestnicy zabawy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w akcji promocyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Połączenia internetowe, a w szczególności za zawieszenie, zerwanie lub zniekształcenie połączenia.
  • Uszkodzenie lub utratę treści przesłanych drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie roszczenia Uczestników akcji promocyjnej z tytułów wymienionych wyżej są wyłączone z odpowiedzialności Organizatora. Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia, które uniemożliwiają poprawne przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz których nie był w stanie przewidzieć lub zapobiec. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Regulaminu bez konieczności powiadamiania o tym uczestników zabawy.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest STAYGET Pimentel Machado i Jarczak spółka jawna (dalej jako STAYGET) siedzibą w Karnicach przy ul. Szkolnej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000736902, NIP 8571925149, REGON 380558348, (dalej jako STAYGET).
 2. Organizator akcji i zarazem Właściciele portalu www.stayget.com gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane Uczestników w postaci adresu e-mail w celach marketingowych, związanych z informowaniem o planowanych akcjach promocyjnych dla Hotelarzy.
 3. W celu wypisania adresu e-mail z bazy Uczestnik akcji promocyjnej może się skontaktować z STAYGET pod adresem email: kontakt@stayget.com
 4. www.facebook.com/staygetcom podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się na: www.facebook.com/about/privacy/
 5. Wszelkie pytania związane z akcją promocyjną należy kierować na adres mailowy: join@stayget.com (Organizator zastrzega sobie prawo do odpisania wyłącznie na poszczególne zapytania).

Data sporządzenia Regulaminu: 15.07.2022 r.

STAYGET